LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten en diensten tussen ons en onze afnemers en zijn bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Offertes
De offertes zijn vrijblijvend, de opgegeven levertijd wordt naar beste weten zoveel mogelijk nagekomen, doch overschrijding daarvan ontlast de afnemer niet van de verplichtingen uit de overeenkomst.
Prijzen
Wij zijn gerechtigd overeengekomen prijzen te verhogen, indien de gerede producten van onze leverancier de prijzen na onze bevestiging worden verhoogd, of indien bepaalde door ons benodigde grondstoffen, welke gewoonlijk ter plaatse verkrijgbaar zijn, dit ten tijde van de uitvoering niet zijn en van elders aangevoerd moeten worden.
Betaling
Betaling dient plaats te vinden veertien dagen na factuurdatum tot het op de factuur vermelde bedrag zonder aftrek van enige korting. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd een rente van ad één procent per maand in rekening te brengen over het gehele opeenstaande bedrag voor iedere maand of gedeelte daarvan dat de koper in gebreke blijft. Alle verdere voortkomende kosten zijn voor rekening van de afnemer.
Vervoer
Het vervoer van goederen geschiedt steeds voor risico van onze afnemer. Tenzij een zending beneden de €150, - ex B.T.W. is, geschiedt het vervoer franko.
Levering
De goederen worden geacht geleverd te zijn, indien deze op het door afnemer aangegeven adres zijn aangeboden. Indien de afnemer met enige betaling achter is, zijn wij gerechtigd de nog lopende transacties te annuleren of later uit te leveren, dit naar eigen inzicht van de verkoper.
Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat de afnemer al hetgeen hij op de grond van de door ons gedane leveringen aan ons heeft voldaan.
Overmacht
Ingeval wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze daardoor kostbaarder of bezwaarlijker wordt gemaakt hebben wij het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, naar onze keus zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. Onder overmacht wordt verstaan alle buiten onze controle liggende gebeurtenissen.
Reclames
Reclames komen niet in aanmerking, tenzij bij ons schriftelijk binnengekomen binnen tien dagen na ontvangt van de zending.
Emballage
Retourzendingen van ledige emballage is voor rekening van de koper
Geschillen
Geschillen, die rijzen met onze afnemers van welke aard ook, zullen ook worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij wij er de voorkeur aan geven de rechtens aangewezen rechter te benaderen. Te allen tijde is het Nederlandse recht van toepassing.